Sinds 2012 heft de gemeente Utrecht een hoger bedrag aan onroerende zakenbelasting (OZB) van eigenaren en gebruikers van niet-woningen binnen de gemeente. Dat gaat meestal om bedrijven, maar het betreft ook scholen, (sport)verenigingen en overheden die vastgoed hebben of gebruiken.

De opbrengst die met de verhoging van de belasting worden opgehaald en die inmiddels 11,1% van de geheven OZB over niet-woningen betreft, is bestemd voor het Ondernemersfonds. Met dat Ondernemersfonds wordt beoogd om voorzieningen die ten bate komen van een bepaalde groep van ondernemers te financieren. Daarmee wordt bereikt dat iedere ondernemer daadwerkelijk betaalt voor gemeenschappelijke initiatieven waarvan hij of zij de vruchten kan plukken. Daarmee is het niet meer mogelijk om kosteloos te profiteren (een fenomeen dat vaak wordt aangeduid met de term ‘free-riders’).

Omdat gemeenschappelijke initiatieven van ondernemers zich meestal tot een bepaald gebied of locatie beperken is het fonds zo goed mogelijk verdeeld in gebieden die economisch-geografisch bij elkaar horen. Dat zijn in de eerste plaats bedrijventerreinen, en winkelgebieden, maar ook een groot complex zoals voetbalstadion Galgenwaard wordt als apart gebied aangemerkt. Elk gebied heeft de mogelijkheid de daarbinnen extra betaalde onroerendezaakbelasting terug te ontvangen voor eigen initiatieven. De gemeente spreekt in dat kader van ‘trekkingsrechten’. Door het claimen van deze rechten kunnen vertegenwoordigers van het gebied de voorzieningen voor de eigen groep betalen. Denk daarbij aan cameratoezicht of gebiedspromotie. In de praktijk worden de middelen daarnaast ook ingezet te bekostiging van de inrichting van de openbare ruimte, voorzover de gemeente zelf geen verantwoordelijkheid of noodzaak ziet.

Een deel van Utrechtse ondernemers is enthousiast over het Ondernemersfonds. Het gaat daarbij uiteraard om de ondernemers die goed georganiseerd gezamenlijke lokale belangen behartigen zoals bij veel bedrijfsterreinen en winkelgebieden het geval is. Daar zijn de gezamenlijke belangen gemakkelijk te definiëren. Voor onze vereniging gaat het dan bijvoorbeeld om de BKO (bedrijventerrein Oudenrijn). Anders ligt het in de gebieden waarin de eigenaren en gebruikers van niet-woningen totaal geen onderlinge economische band hebben.

Dat zijn bijvoorbeeld gebieden waarin de betalende partijen versnipperd over een gebied zijn gevestigd en de diversiteit van de partijen bovendien groot is. Zo zijn de gemeenschappelijke belangen van ondernemingen, sportvereniging en scholen al snel van een dusdanige algemene aard dat deze zich niet beperken tot belangen van de betalende partijen, maar dit het algemene belang van alle burgers betreft.

Het gebrek aan (economische) binding tussen de partijen heeft tevens tot gevolg dat de partijen zich niet gezamenlijk organiseren. Dit resulteert in dusdanig lage betrokkenheid van partijen dat slechts enkele, en in het ergste geval één partij volledig zelfstandig grip kan krijgen op de uitgaven van de trekkingsrechten binnen een gebied. De uitgaven van de geclaimde trekkingsrechten raken in die gebieden vaak zelfs niet de minste belangen van ondernemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inrichting van parken of culturele festivals danwel een vorm van subsidiëring van initiatieven van partijen die zelf niet financieel bijdragen aan het ondernemersfonds.

In dergelijke gebieden hebben wij geconstateerd dat onvrede heerst over het functioneren van het Ondernemersfonds. Het bestuur van de OVLR vraagt zich af of deze negatieve geluiden een kans maken om door te dringen tot de politiek en tot verbetering van het systeem kunnen leiden. Het Ondernemersfonds is momenteel vastgesteld voor de jaren 2015 tot en met 2019. Daarna zal de gemeente de verlenging van het fonds opnieuw overwegen.

De OVLR vindt het belangrijk dat daarbij alle meningen en ervaringen in ogenschouw worden genomen. Dat zijn in ons geval dus zowel de zeer positieve ervaringen van de BKO, maar ook de meningen uit andere gebieden binnen ons verenigingsgebied.
Daarom zullen ons inzetten de meningen van onze leden aan de gemeente over te brengen en meer aandacht te vragen voor de organisatie en werking van het ondernemersfonds buiten de goedgeorganiseerde gebieden.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. U kunt deze met ons delen via 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Ondernemersvereniging Leidsche Rijn


FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin